Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną przez BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI
w ramach serwisu www.tecza.trzebinia.pl

Dane biura podróży -  zwanego dalej Portalem/Serwisem:
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI
Adres: ul. G. Narutowicza 3, 32-540 Trzebinia
Numer telefonu:  +48 32 611 03 26 , +48 32 612 17 17
E-mail:  biuro@tecza.trzebinia.pl

NIP: 6282160969
REGON: 528052710

Płatności za rezerwacje/usługi od touroperatorów: Coral Travel Poland Sp. z o.o. i TUI Poland sp. z o.o. są przyjmowane na rzecz działalności BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI.

Płatności za rezerwacje/usługi od pozostałych touroperatorów są przyjmowane na rzecz działalności BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku.

 

BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

 

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1.1.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI w ramach Serwisu umożliwia zapoznanie się, a także stale świadczy usługi doradztwa, pośrednictwa, wyszukiwania, profilowania, przedstawiania, przeglądania, sortowania Ofert, informowania, wyjaśniania, rezerwacji i kontaktu z organizatorami i Operatorami Turystycznymi w zakresie ofert imprez turystycznych oraz innych usług oferowanych na Serwisie. BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI nie jest przy tym organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.). W zakresie odpowiedzi na pozostawione przez Użytkownika zapytanie lub po uzyskaniu wymaganych zgód może również przekazywać informacje marketingowe dotyczące przedmiotu swojej działalności oraz partnerów.
1.2. W ramach świadczenia Usług
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI w szczególności:
1.2.1. umieszcza w Serwisie Oferty usług przekazane przez Operatorów Turystycznych oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
1.2.2. zgodnie z umowami z Operatorami Turystycznymi zachowuje bez wyjątku ceny ofert usług turystycznych przez nich wskazane;
1.2.3. umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie;
1.2.4. umożliwia zapoznanie się w Serwisie z aktualną kalkulacją rozumianą jako wstępna wysokość ceny imprez turystycznych i usług;
1.2.5. umożliwia dokonanie za pośrednictwem Serwisu rezerwacji usługi lub miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych usług lub miejsc i dokonanie za nie płatności z wykorzystaniem usługi partnera;
1.2.6. doradza oraz dostarcza indywidualnych informacji handlowych i Ofert Użytkownikom, którzy skierowali zapytania za pośrednictwem właściwych formularzy zawartych na Serwisie lub nawiązali kontakt z Konsultantem z wykorzystaniem kanałów podanych przez Użytkownika;
1.2.7. nawiązuje i utrzymuje kontakt w celu przekazywania informacji związanych z wybranymi, w tym zarezerwowanymi, Usługami oraz Ofertami, jak również prowadzi obsługę wynikającą z zawartych Umów, komunikując treści, dokumenty i decyzje Operatorów Turystycznych (usługodawców), wspierając Użytkownika w zakresie wykonania Umowy zgodnie z jej założeniami.
1.3. Oferta świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu jej zawieszenia lub wycofania z katalogu świadczonych przez
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI. BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.
1.4. Użytkownik może stać się odbiorcą informacji marketingowych i handlowych
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI oraz partnerów handlowych poprzez zapisanie się do newslettera, jak również poprzez wyrażenie właściwych zgód w trakcie procesu związanego z korzystaniem z Serwisu lub kontaktu z Konsultantem.
 

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
2.1. Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
2.2. Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
2.3. Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.
2.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
2.5. Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w Urządzeniu, komputerze lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

 

3. Odpowiedzialność
3.1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI www.tecza.trzebinia.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3.2.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
3.3.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
3.4.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
3.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Zawarcie Umowy
4.1. Dokonując wyboru Ofert, usług turystycznych i innych usług lub produktów prezentowanych przez
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, Użytkownik inicjuje proces rezerwacji, kierując zapytanie ofertowe, które zostaje przekazane do Operatora Turystycznego (usługodawcy). Po weryfikacji dostępności wybranej usługi lub produktu Użytkownik otrzyma informację zwrotną oraz dokumenty dotyczące zasad zawarcia, warunków i treści Umowy.
4.2. Użytkownik, w procesie rezerwacji na Serwisie lub na podstawie ustnej dyspozycji wobec Konsultanta w trakcie rozmowy, wyraża zgodę na kontakt ze strony
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI związany z działaniami zmierzającymi do zawarcia Umowy, przede wszystkim na przesyłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej dokumentów stanowiących indywidualną Umowę konkretyzującą wybraną Ofertę lub usługę. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi zawarcie Umowy w sposób określony w Regulaminie.
4.3.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, za pośrednictwem Konsultanta, jest w takim przypadku uprawnione do kontaktu w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy, w tym przekazywania związanych z nią komunikatów, decyzji czy informacji, jak również działań wspierających poprawną realizację Umowy, względnie pomocy i pośrednictwa w działaniach zmierzających do usunięcia ewentualnych niezgodności.
4.4. O ile co innego nie wynika z treści przesłanych dokumentów,
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI jest pośrednikiem, a nie stroną zawieranej Umowy.
4.5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się treścią przesłanych dokumentów, w szczególności weryfikacji poprawności umieszczonych danych usługobiorcy, jak również sprawdzenia, czy opisana usługa w pełni oddaje przedstawiony mu produkt.
4.6. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć Użytkownik powinien niezwłocznie – jeżeli to możliwe – przed opłaceniem skontaktować się z
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI i zgłosić różnice.
4.7. Użytkownik zawiera Umowę na zasadach i warunkach określonych w przesłanych mu dokumentach. W razie wątpliwości, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie dokonania przez Użytkownika płatności.
4.8. Zawierając Umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników (zwłaszcza w charakterze podróżnych), Użytkownik zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z Umową informacji, lub też wskazać im sposób uzyskania stosownych informacji od Operatora Turystycznego lub
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, uwzględniając w tym dane niezbędne do weryfikacji w trakcie kontaktu.

 

5. Warunki rezygnacji z Rezerwacji i odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
5.1. Rezygnacja z Rezerwacji przed zawarciem Umowy jest bezkosztowa i możliwa na podstawie dyspozycji przesłanej za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora lub pisemnie na adres Biura. Niedopełnienie formalności związanych z zawarciem Umowy w wyznaczonym przez Pracownika Operatora czasie jest jednoznaczne z rezygnacją z Rezerwacji.
5.2. Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe warunki odstąpienia od Umowy zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa
podczas dokonywania rezerwacji na stronie Serwisu.
5.3. W odniesieniu do art. 47 ust 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Operator oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
5.4. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

 

6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik może składać jedynie pisemnie, według wyboru: w formie listownej na adres (BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, ul. G. Narutowicza 3, 32-540 Trzebinia) lub drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@tecza.trzebinia.pl . Wszelkie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Konsultanta nie wywołuje skutku prawnego, stanowić może jedynie zgłoszenie problemu i umożliwić podjęcie działań zaradczych, tym samym bieżące rozwiązanie zaistniałego zdarzenia.
6.2. Użytkownik może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć zgłoszenie roszczenia, w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zakończenia imprezy turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej usługi. Z upływem tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa wyznacza inny termin.
6.3.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI jest podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży - poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w Ofercie BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI oraz obsługi posprzedażowej.
6.4. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Organizatora Turystyki, należy kierować pisemnie wyłącznie i bezpośrednio do właściwego Organizatora Turystyki, z którym Użytkownik zawarł Umowę. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, co może jednak wydłużyć proces rozpatrywania pisma z uwagi na konieczność przekazania wiadomości i braku umocowania BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI do merytorycznego rozpatrywania tego rodzaju reklamacji. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależne wywiązywanie się z Umowy przez dostawcę innej usługi zamieszczonej na Serwisie (w tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie bezpośrednio do właściwego dostawcy. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI, co może jednak wydłużyć proces rozpatrywania pisma z uwagi na konieczność przekazania wiadomości i braku umocowania BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI do merytorycznego rozpatrywania tego rodzaju reklamacji.
6.5. Reklamacje, wskazane powyżej w ust. 4, rozpoznaje Operator Turystyczny – m.in. Organizator Turystyczny, na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa (dokumentach Umowy) lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
6.6. W każdym przypadku prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
6.6.1. oznaczenie Użytkownika/usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego);
6.6.2. numer reklamowanej rezerwacji, usługi itd.
6.6.3. przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności
6.6.4. ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę)
6.6.5. oczekiwane działania, rozwiązania.
6.7. Brak elementów wskazanych w ust. 6 może wydłużyć proces reklamacyjny, wiązać się z koniecznością uzupełnienia danych, a w sytuacjach skrajnych – uniemożliwić merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.
6.8.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI dołoży wszelkich starań, by reklamacje zostały rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma.
6.9.
BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI rozpatrując reklamację stosować będzie w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym normy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
6.10. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.
6.11. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia konsumenta uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7. Płatności
Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

  • Przelew tradycyjny;
  • Przelew na telefon BLIK;
  • Elektroniczny instrument płatniczy - Linki płatności elektronicznych iMoje i Tpay;
  • Płatność w oddziale BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI.

 

 

 


 

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną przez BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku
w ramach serwisu www.tecza.trzebinia.pl

Dane biura podróży -  zwanego dalej Portalem/Serwisem:
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku
Adres: ul. G. Narutowicza 3, 32-540 Trzebinia
Numer telefonu:  +48 32 611 03 26 , +48 32 612 17 17
E-mail:  biuro@tecza.trzebinia.pl

NIP: 628 000 18 18
REGON: 271756110

Płatności za rezerwacje/usługi od touroperatorów: Coral Travel Poland Sp. z o.o. i TUI Poland sp. z o.o. są przyjmowane na rzecz działalności BIURO TURYSTYCZNE TĘCZA SZYMON NARTOWSKI.

Płatności za rezerwacje/usługi od pozostałych touroperatorów są przyjmowane na rzecz działalności BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku.

 


BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

 

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1.1.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku w ramach Serwisu umożliwia zapoznanie się, a także stale świadczy usługi doradztwa, pośrednictwa, wyszukiwania, profilowania, przedstawiania, przeglądania, sortowania Ofert, informowania, wyjaśniania, rezerwacji i kontaktu z organizatorami i Operatorami Turystycznymi w zakresie ofert imprez turystycznych oraz innych usług oferowanych na Serwisie. BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku nie jest przy tym organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.). W zakresie odpowiedzi na pozostawione przez Użytkownika zapytanie lub po uzyskaniu wymaganych zgód może również przekazywać informacje marketingowe dotyczące przedmiotu swojej działalności oraz partnerów.
1.2. W ramach świadczenia Usług
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku w szczególności:
1.2.1. umieszcza w Serwisie Oferty usług przekazane przez Operatorów Turystycznych oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
1.2.2. zgodnie z umowami z Operatorami Turystycznymi zachowuje bez wyjątku ceny ofert usług turystycznych przez nich wskazane;
1.2.3. umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie;
1.2.4. umożliwia zapoznanie się w Serwisie z aktualną kalkulacją rozumianą jako wstępna wysokość ceny imprez turystycznych i usług;
1.2.5. umożliwia dokonanie za pośrednictwem Serwisu rezerwacji usługi lub miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych usług lub miejsc i dokonanie za nie płatności z wykorzystaniem usługi partnera;
1.2.6. doradza oraz dostarcza indywidualnych informacji handlowych i Ofert Użytkownikom, którzy skierowali zapytania za pośrednictwem właściwych formularzy zawartych na Serwisie lub nawiązali kontakt z Konsultantem z wykorzystaniem kanałów podanych przez Użytkownika;
1.2.7. nawiązuje i utrzymuje kontakt w celu przekazywania informacji związanych z wybranymi, w tym zarezerwowanymi, Usługami oraz Ofertami, jak również prowadzi obsługę wynikającą z zawartych Umów, komunikując treści, dokumenty i decyzje Operatorów Turystycznych (usługodawców), wspierając Użytkownika w zakresie wykonania Umowy zgodnie z jej założeniami.
1.3. Oferta świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu jej zawieszenia lub wycofania z katalogu świadczonych przez
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku. BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.
1.4. Użytkownik może stać się odbiorcą informacji marketingowych i handlowych
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku oraz partnerów handlowych poprzez zapisanie się do newslettera, jak również poprzez wyrażenie właściwych zgód w trakcie procesu związanego z korzystaniem z Serwisu lub kontaktu z Konsultantem.
 

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
2.1. Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
2.2. Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
2.3. Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.
2.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
2.5. Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w Urządzeniu, komputerze lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

 

3. Odpowiedzialność
3.1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku www.tecza.trzebinia.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3.2.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
3.3.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
3.4.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
3.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Zawarcie Umowy
4.1. Dokonując wyboru Ofert, usług turystycznych i innych usług lub produktów prezentowanych przez
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, Użytkownik inicjuje proces rezerwacji, kierując zapytanie ofertowe, które zostaje przekazane do Operatora Turystycznego (usługodawcy). Po weryfikacji dostępności wybranej usługi lub produktu Użytkownik otrzyma informację zwrotną oraz dokumenty dotyczące zasad zawarcia, warunków i treści Umowy.
4.2. Użytkownik, w procesie rezerwacji na Serwisie lub na podstawie ustnej dyspozycji wobec Konsultanta w trakcie rozmowy, wyraża zgodę na kontakt ze strony
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku związany z działaniami zmierzającymi do zawarcia Umowy, przede wszystkim na przesyłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej dokumentów stanowiących indywidualną Umowę konkretyzującą wybraną Ofertę lub usługę. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi zawarcie Umowy w sposób określony w Regulaminie.
4.3.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, za pośrednictwem Konsultanta, jest w takim przypadku uprawnione do kontaktu w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy, w tym przekazywania związanych z nią komunikatów, decyzji czy informacji, jak również działań wspierających poprawną realizację Umowy, względnie pomocy i pośrednictwa w działaniach zmierzających do usunięcia ewentualnych niezgodności.
4.4. O ile co innego nie wynika z treści przesłanych dokumentów,
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku jest pośrednikiem, a nie stroną zawieranej Umowy.
4.5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się treścią przesłanych dokumentów, w szczególności weryfikacji poprawności umieszczonych danych usługobiorcy, jak również sprawdzenia, czy opisana usługa w pełni oddaje przedstawiony mu produkt.
4.6. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć Użytkownik powinien niezwłocznie – jeżeli to możliwe – przed opłaceniem skontaktować się z
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku i zgłosić różnice.
4.7. Użytkownik zawiera Umowę na zasadach i warunkach określonych w przesłanych mu dokumentach. W razie wątpliwości, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie dokonania przez Użytkownika płatności.
4.8. Zawierając Umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników (zwłaszcza w charakterze podróżnych), Użytkownik zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z Umową informacji, lub też wskazać im sposób uzyskania stosownych informacji od Operatora Turystycznego lub
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, uwzględniając w tym dane niezbędne do weryfikacji w trakcie kontaktu.

 

5. Warunki rezygnacji z Rezerwacji i odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
5.1. Rezygnacja z Rezerwacji przed zawarciem Umowy jest bezkosztowa i możliwa na podstawie dyspozycji przesłanej za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora lub pisemnie na adres Biura. Niedopełnienie formalności związanych z zawarciem Umowy w wyznaczonym przez Pracownika Operatora czasie jest jednoznaczne z rezygnacją z Rezerwacji.
5.2. Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe warunki odstąpienia od Umowy zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa
podczas dokonywania rezerwacji na stronie Serwisu.
5.3. W odniesieniu do art. 47 ust 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Operator oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
5.4. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

 

6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik może składać jedynie pisemnie, według wyboru: w formie listownej na adres (BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, ul. G. Narutowicza 3, 32-540 Trzebinia) lub drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@tecza.trzebinia.pl . Wszelkie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Konsultanta nie wywołuje skutku prawnego, stanowić może jedynie zgłoszenie problemu i umożliwić podjęcie działań zaradczych, tym samym bieżące rozwiązanie zaistniałego zdarzenia.
6.2. Użytkownik może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć zgłoszenie roszczenia, w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zakończenia imprezy turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej usługi. Z upływem tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa wyznacza inny termin.
6.3.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku jest podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży - poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w Ofercie BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku oraz obsługi posprzedażowej.
6.4. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Organizatora Turystyki, należy kierować pisemnie wyłącznie i bezpośrednio do właściwego Organizatora Turystyki, z którym Użytkownik zawarł Umowę. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, co może jednak wydłużyć proces rozpatrywania pisma z uwagi na konieczność przekazania wiadomości i braku umocowania BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku do merytorycznego rozpatrywania tego rodzaju reklamacji. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależne wywiązywanie się z Umowy przez dostawcę innej usługi zamieszczonej na Serwisie (w tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie bezpośrednio do właściwego dostawcy. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku, co może jednak wydłużyć proces rozpatrywania pisma z uwagi na konieczność przekazania wiadomości i braku umocowania BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku do merytorycznego rozpatrywania tego rodzaju reklamacji.
6.5. Reklamacje, wskazane powyżej w ust. 4, rozpoznaje Operator Turystyczny – m.in. Organizator Turystyczny, na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa (dokumentach Umowy) lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
6.6. W każdym przypadku prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
6.6.1. oznaczenie Użytkownika/usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego);
6.6.2. numer reklamowanej rezerwacji, usługi itd.
6.6.3. przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności
6.6.4. ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę)
6.6.5. oczekiwane działania, rozwiązania.
6.7. Brak elementów wskazanych w ust. 6 może wydłużyć proces reklamacyjny, wiązać się z koniecznością uzupełnienia danych, a w sytuacjach skrajnych – uniemożliwić merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.
6.8.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku dołoży wszelkich starań, by reklamacje zostały rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma.
6.9.
BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK w spadku rozpatrując reklamację stosować będzie w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym normy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
6.10. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.
6.11. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia konsumenta uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7. Płatności
Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

  • Przelew tradycyjny;
  • Przelew na telefon BLIK;
  • Elektroniczny instrument płatniczy - Linki płatności elektronicznych iMoje i Tpay;
  • Płatność w oddziale BIURO TURYSTYCZNE "TĘCZA" ZOFIA KNAPIK.